conjecture Belanda

pengucapan
zn. mening, theorie; veronderstelling; vermoeden
ww. geschat, verondersteld

Contoh kalimat

"If they're mantises, " Al-Sayib conjectured. "Then, yes."
"Wel als het bidsprinkhanen zijn, " veronderstelde Al-Sayib.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
If they're mantises, Al-Sayib conjectured. Then, yes.
Wel als het bidsprinkhanen zijn, veronderstelde Al-Sayib.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
For the time being, nothing has been proven - it is all conjecture.
Tot nu toe is er nog niets aangetoond - het zijn allemaal maar vermoedens.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In recent years, Mr President, rendition has been a fact and not an opinion or a conjecture.
De waren, mijnheer de Voorzitter, in deze jaren een feit, geen opinie of gevolgtrekking.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In my view Mr Fava’s report was biased, and based primarily on doubt, conjecture and circumstantial evidence.
Naar mijn mening is het verslag van de heer Fava eenzijdig en berust het voornamelijk op twijfels, vermoedens en indirect bewijs.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This statement is based on poor conjecture and as it is only in the explanatory memorandum we cannot vote on the subject.
Bedoelde opmerking van de rapporteur is gebaseerd op slecht gefundeerde vermoedens en omdat ze alleen in de toelichting staat, kunnen we er niet over stemmen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Conjecture as to the causes of forest fires leads to heated rows as, unfortunately, everyone is aware of their consequences.
Er wordt druk gespeculeerd over de oorzaken van de bosbranden, terwijl iedereen helaas de gevolgen van de branden kent.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
But this is mere speculation and it is unjust and anti-democratic that the Irish people are asked to vote for a fog of conjecture.
Dit is echter slechts speculatie. Het is niet juist en ondemocratisch dat het Ierse volk wordt gevraagd om te stemmen voor een mistig pakket speculaties.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I would also conjecture that a leader of a European country went to Belgrade to see Milosevic.
Ik zal eens een hypothese noemen: laten wij eens veronderstellen dat een leider van een Europees land naar Belgrado gaat, naar Milosevic.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com