critical Belanda

pengucapan
bn. kritiek

Contoh kalimat

Mr President, this, as Mrs Theato said, is a critical report.
Mijnheer de Voorzitter, zoals mevrouw Theato heeft opgemerkt, is dit een kritisch verslag.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
At a time when we are looking at the whole reform process it is critical that we send the right signal.
In de context van het hele hervormingsproces is het van belang dat we het juiste signaal uitsturen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is critical to note that the Commission has too often failed to act on the reforms recommended by the Court of Auditors.
Met nadruk moet worden vastgesteld dat de Commissie al te dikwijls heeft nagelaten gevolg te geven aan door de Rekenkamer aanbevolen hervormingen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The report on so-called discharge contains a comprehensive and extremely critical survey of the accounts.
De rapporteur pleit voor het verlenen van kwijting, maar in haar verslag neemt zij de begroting zeer grondig en uiterst kritisch op de korrel.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The Council is aware of the critical level of anchovy stocks in the Bay of Biscay to which Mr Ortuondo Larrea refers.
De Raad is zich bewust van de kritieke situatie van de ansjovisbestanden in de Cantabrische Zee, waarover de geachte afgevaardigde het heeft.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The committee based its conclusions on these critical comments.
Uit deze kritische opmerkingen heeft onze commissie conclusies getrokken.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
My second question is of a critical nature.
Mijn tweede vraag is een kritische vraag.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Why was the critical report on the coherence of development policy not disseminated externally?
Waarom werd het kritische rapport over de samenhang van het ontwikkelingsbeleid niet extern verspreid?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The critical thing is to balance universality and affordability.
Het komt er dus op aan het juiste evenwicht te vinden tussen universele dienstverlening en betaalbaarheid.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Given Poland' s rather critical stance, this question is all the more pressing.
Deze vraag klemt des te meer gezien de vrij kritische opstelling in het Poolse kamp.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com