periodic Belanda

pengucapan
bn. periodiek, kring-, kringvormig, retorisch

Contoh kalimat

He learnt the periodic table by heart just for fun.
Hij leert voor de lol het periodiek systeem der elementen uit zijn hoofd.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They continue to report to the competent authorities on a periodic basis.
Dergelijke stelsels moeten op periodieke basis blijven rapporteren aan de bevoegde autoriteiten.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Mr President-in-Office of the Council, are you not in favour of a periodic assessment?
Mijnheer de voorzitter van de Raad, hoe staat u tegenover een regelmatige evaluatie?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Furthermore, the Member States must carry out a periodic assessment.
Bovendien moeten de lidstaten regelmatig een balans opmaken.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The report supports the Commission' s proposals on the production of periodic reports on the economy of the euro area.
Het verslag steunt de voorstellen van de Commissie om periodieke verslagen over de economie van de eurozone op te stellen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
According to standard practice, no new mandate is required for periodic protocols renewing fisheries agreements.
Het is immers normaal dat er geen nieuw mandaat nodig is voor de periodieke vernieuwing van visserijovereenkomsten in de vorm van een protocol.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Finally, an essential additional element is the periodic inspection of boilers and air conditioning systems.
Tot slot hebben wij nog een laatste fundamenteel element toegevoegd, namelijk de regelmatige keuring van verwarmingsketels en airconditioningsystemen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Contingency plans must be regularly reviewed, updated and tested by periodic simulation exercises.
Rampenplannen moeten regelmatig worden herzien, geactualiseerd en getest door middel van periodieke simulatieoefeningen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In light of the fact that this is an annex to the framework agreement, its periodic renewal does not require a new mandate.
Aangezien het hier gaat om een bijlage bij de kaderovereenkomst, is geen nieuwe toestemming nodig voor de periodieke verlenging ervan.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I should also like to draw Parliament’s attention to one element of the Human Rights Council: the universal periodic review.
Ik wil ook graag de aandacht van het Parlement vestigen op een specifiek aspect van de Mensenrechtenraad, namelijk de universele periodieke evaluatie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com