periodically Belanda

pengucapan
adv. periodiek

Contoh kalimat

Everyone should periodically receive a physical examination.
Men zou periodiek een lichamelijk onderzoek moeten krijgen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Perhaps you could pop back periodically.
Misschien zou je hier op gezette tijden eens binnen kunnen wippen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
A further negative point is the clear lack of condemnation of the bombing raids that Iraq still suffers periodically.
Onaanvaardbaar is ook dat het verslag de bombardementen waarvan Irak nog steeds regelmatig het slachtoffer is niet veroordeelt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
And, for the future, they were very worried about the reports they were going to have to present periodically.
Zij maakten zich veel zorgen over de toekomst in verband met de verslagen die zij periodiek zouden moeten gaan indienen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I would ask the Commission to inform us regularly and periodically on all these issues.
Ik verzoek de Commissie op geregelde tijdstippen verslag uit te brengen over al deze kwesties.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It may be possible to live with silicone breasts if they are periodically replaced with new material.
Misschien valt er wel te leven met siliconenborsten als die levenslang periodiek worden vervangen door nieuw materiaal.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The evaluation reports are periodically published on ECHO's website, once Member States have been informed.
De evaluatierapporten worden regelmatig gepubliceerd op de website van ECHO, zodra de lidstaten van de inhoud op de hoogte zijn gesteld.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This will enable the Union to assess the practical implementation of these measures periodically.
Zodoende kan de Unie op gezette tijden bekijken in hoeverre de maatregelen in praktijk zijn gebracht.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Keeping animals on vehicles during long breaks or unloading them periodically is impossible.
Het in de auto's houden van dieren tijdens lange rustpauzes of het tussentijds uitladen van dieren is onmogelijk.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In the matter of those weapons, the Council is willing to report to this House periodically and to work closely with you.
Voor wat betreft dit soort wapens is de Raad bereid periodiek rekenschap af te leggen aan uw Parlement en nauw met u samen te werken.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com