valiant Belanda

pengucapan
bn. moedig

Contoh kalimat

Mr Corbett has made a valiant effort in all these areas and has sought to compromise.
Op al deze terreinen doet Corbett een dappere poging en heeft hij een compromis gezocht.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Given the wide area and the many variations in the different countries, it is a valiant and successful effort.
Gezien het brede veld en de vele varianten binnen de verschillende landen is het een moedige en een geslaagde onderneming.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I thank the Czech interpreters for their valiant work.
Ik wil de Tsjechische tolken bedanken voor hun waardevolle werk.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It has been a valiant effort and we will now study the report carefully.
Zij heeft een moedige poging gedaan en we zullen het verslag nu nauwkeurig bestuderen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
on behalf of the PPE-DE Group. - Mr President, I should like to thank Mr Klinz for all his valiant work in getting this agreed.
namens de PPE-DE-Fractie. - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik dank de heer Klinz voor zijn dappere inspanningen die tot overeenstemming hebben geleid.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Africa, despite separate valiant achievements, despite the efforts of many, is going downhill.
Afrika gaat ondanks individueel knappe prestaties, ondanks inspanningen van velen, bergafwaarts.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He also referred to the valiant work of Mr Erik Soldheim, from Norway, whom I met 10 days ago in Oslo.
Hij verwees ook naar het waardevolle werk van de heer Soldheim, uit Noorwegen, die ik tien dagen geleden in Oslo heb ontmoet.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I hope he will continue his valiant efforts to make sure that the sun can once again shine on the United Kingdom's meat industry.
Ik hoop dat hij zijn krachtige pogingen om te bewerkstelligen dat de zon ook weer kan schijnen voor de Britse rundvleesindustrie zal voortzetten.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The rapporteur has made a valiant effort to achieve a consensus out of a variety of cultural experience.
De rapporteur heeft een grote inspanning gedaan om op basis van verschillende culturele ervaringen tot een consensus te komen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In my opinion, Mr Bowe has made a very valiant effort to engage in damage limitation here.
De heer Bowe heeft naar mijn mening op zeer indrukwekkende wijze geprobeerd de schade te beperken.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com