advocate Polandia

pengucapan
n. adwokat, rzecznik, orędownik, zwolennik, ideolog, głosiciel, szermierz, apostoł
v. bronić, zalecać, orędować, popierać, forsować, apostołować, poprzeć

Contoh kalimat

You are not an advocate.
Nie jesteś adwokatem.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Health advocates have pushed for laws restricting work-place smoking.
Zwolennicy zdrowego stylu życia przeforsowali ustawodawstwo ograniczające palenie w miejscu pracy.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
For example, as you well know, I have long been an advocate of Ukraine's EU membership, and I remain convinced that absorbing Ukraine is definitely in the EU's strategic interest.
Na przykład, jak dobrze państwo wiecie, od dawna jestem orędownikiem przystąpienia Ukrainy do UE i niezmiennie uważam, że przyjęcie tego kraju leży zdecydowanie w interesie strategicznym Unii.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I have long advocated a carrot-and-stick approach whereby President Lukashenko's efforts at democratic reform and openness should be recognised and rewarded by closer ties to the European Union.
Od dawna postuluję politykę "kija i marchewki”, w myśl której wysiłki prezydenta Łukaszenki w zakresie reform demokratycznych i otwarcia powinny być doceniane oraz nagradzane ściślejszymi więzami z Unią Europejską.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
There is potential for a trans-Caspian link to central Asia which, as you know, Commissioner, is dear to my heart, and I have always been an advocate of further rapprochement with Kazakhstan.
Istnieje możliwość stworzenia transkaspijskiego połączenia z Azją Środkową. Pomysł ten, jak pani komisarz dobrze wie, jest bliski mojemu sercu i zawsze byłem orędownikiem dalszego zbliżenia z Kazachstanem.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We advocate closer cooperation in the fight against organised crime, terrorism and drug trafficking, based on the principles of shared responsibility and strict adherence to international law.
Opowiadamy się za ściślejszą współpracą w walce ze zorganizowaną przestępczością, terroryzmem i handlem narkotykami, opierając się na zasadzie współodpowiedzialności oraz ścisłego przestrzegania prawa międzynarodowego.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
(RO) I am an advocate of Serbia's integration into and accession to the European Union.
(RO) Jestem orędownikiem serbskiej integracji z Unią Europejską oraz jej przystąpienia do Unii Europejskiej.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
With the requirements we have implemented, namely that advertising claims and labels only reflect the true features of the product, we are acting as advocates for the consumer.
Wprowadzając określone wymogi, a mianowicie wymóg, aby oświadczenia reklamujące i etykiety odzwierciedlały wyłącznie prawdziwe właściwości produktu, występujemy w charakterze adwokatów konsumentów.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
As a result, cohesion policy and its associated financial resources must not be subordinated to the competition and liberalisation advocated by the Lisbon Strategy.
W związku z tym polityka spójności oraz przeznaczane na jej realizację środki finansowe nie mogą zostać podporządkowane konkurencyjności i liberalizacji proponowanym w strategii lizbońskiej.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I would like to congratulate my fellow Member, Mr Becsey, on his report advocating the development of the micro-credit system in support of economic growth and employment.
Chciałabym podziękować mojemu koledze, panu posłowi Becsey'owi, sprawozdania, w którym opowiada się za rozwojem systemu mikrokredytów wspierającego wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com