body Polandia

pengucapan
n. organizm, ciało, zwłoki, ścierwo, grupa, kolektyw, grono, gremium, poczet, ogół, korpus, kadłub, karoseria, nadwozie {auto}

Contoh kalimat

She helps promote a healthy body image.
Pomaga promować obraz zdrowego ciała.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They say healthy body, healthy mind.
Mówią, że w zdrowym ciele zdrowy duch.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I mean the two natural-sized bodies, carved in marble, she said, and I had to admit that her description was more graphic than mine. She said that with a force and mystery in her voice.
„Mam na myśli dwa ciała naturalnych rozmiarów, wyrzeźbione w marmurze,” powiedziała i musiałem przyznać, że jej opis był bardziej obrazowy niż mój. Powiedziała to z siłą i tajemnicą w głosie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The bodies carved out in marble were gone, and their marble slabs lay wide open and empty in the unclear moonlight that shone through the east window.
Ciała wyrzeźbione w marmurze zniknęły, a ich marmurowe płyty leżały szeroko otwarte i puste w niejasnym świetle księżyca, który świecił przez wschodnie okno.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Have you ever tried body painting?
Czy kiedykolwiek próbowałeś tatuażu?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The poison spread through his whole body.
Trucizna przeniknęła całe ciało.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
My body aches all over.
Całe ciało mnie boli.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I need some body lotion.
Potrzebuję balsamu do ciała.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
A room without books is like a body without a soul.
Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Some people only buy organic food; they think that in this way their body will not be damaged by pollutants.
Niektórzy kupują tylko żywność organiczną. Uważają, że w ten sposób zanieczyszczenia im nie zaszkodzą.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com