degenerate Polandia

pengucapan
a. zdegenerowany, zwyrodniały, wyrodny
n. degenerat, zwyrodnialec, wyrodek
v. zdegenerować się, degenerować się, wyrodnieć, zwyrodnieć, nikczemnieć, wyradzać się, przerodzić

Contoh kalimat

Better cooperation makes sense, therefore, but it absolutely must not be allowed to degenerate into a bureaucratic obstacle race.
Z tego względu lepsza współpraca jest sensowna, ale absolutnie nie można pozwolić na to, aby zdegenerowała się ona do wyścigu z przeszkodami biurokratycznymi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The MKO is a degenerate organisation, which is tantamount to a religious sect and which severely oppresses its own members, including within the camp.
MKO jest zdegenerowaną organizacją, która jest właściwe sektą religijną i która bezlitośnie prześladuje swoich własnych członków, również w obozie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Another lesson identified in the report is the need for quicker and more decisive action by the international community in extremely tense situations which may degenerate into violence.
Ze sprawozdania wynika również wniosek, że społeczność międzynarodowa powinna działać szybciej i bardziej zdecydowanie w wyjątkowo napiętych sytuacjach, które mogą przerodzić się w akty przemocy.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Please understand that you are currently very close to letting a Parliament which, in principle, I support, degenerate into a two-tier Parliament.
Proszę zrozumieć, że jest pan obecnie bardzo blisko doprowadzenia Parlamentu, który zasadniczo popieram, do rozkładu na Parlament dwuwarstwowy.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Europe 2020 must not degenerate into a collection of unattainable desires for the future or a dustbin full of all of our unresolved issues, problems and frustrations.
"Europa 2020” nie może stać się zbiorem nierealistycznych pragnień na przyszłość, ani śmietnikiem pełnym wszystkich naszych nierozwiązanych kwestii, problemów i frustracji.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Finally, we cannot allow the EU to degenerate into a union of transfers.
Na koniec, nie możemy pozwolić, by UE zdegenerowała się do poziomu unii transferów.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
There is the risk of these street clashes degenerating into civil war.
Istnieje niebezpieczeństwo, że te starcia uliczne przerodzą się w wojnę domową.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
However, it should not degenerate into an attack on sovereignty.
Nie powinno się ono jednak sprowadzać do ataku na suwerenność.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I voted for this resolution, which is a step in the right direction as regards the reaction of the European Union to the revolution, which is degenerating into civil war, in Libya.
Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, stanowiącej krok we właściwym kierunku, jeśli chodzi o reakcję Unii Europejskiej na rewolucję, która przeradza się w wojnę domową w Libii.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Instead, the money simply disappears and the EU degenerates into a transfer union which is also a bottomless pit.
Zamiast tego pieniądze po prostu znikają, a UE zamienia się w unię przelewów, która staje się studnią bez dna.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

1. worsen: decay, lessen, decrease, fall off
2. corrupt: depraved, wicked, immoral


© dictionarist.com