lecturer Polandia

pengucapan
n. wykładowca, adiunkt

Contoh kalimat

As Parkins continued talking, with the dull tone of a lecturer, the colonel became a little bit impatient, and at the last sentence, he interrupted.
Kiedy Parkins kontynuował mówienie monotonnym tonem wykładowcy, pułkownik stał się nieco niecierpliwy i podczas ostatniego zdania przerwał.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The benefits (for example, value added) associated with the mobility of students, lecturers and researchers must be promoted and publicised.
Korzyści (na przykład wartość dodaną) związane z mobilnością studentów, wykładowców i naukowców trzeba promować i rozreklamować.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Responsible university lecturers advocate a view that does not vary greatly from my own, despite all the various declarations, forums, communications and new partnerships.
Rozsądni wykładowcy uczelni wyższych wygłaszają opinię niewiele różniącą się od mojej, pomimo przeróżnych deklaracji, forum, komunikatów i nowego partnerstwa.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Students and university lecturers have taken their concerns to the streets of London, and whilst I deplore the actions of a few, I applaud the many.
Studenci oraz wykładowcy powodowani licznymi obawami wyszli na ulice Londynu. I mimo, że ubolewam nad działaniami niektórych osób, to popieram zachowanie większości.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Finally, we should demand the release of those who have been arrested, both the presidential candidates and the political activists, independent journalists, students and university lecturers.
Wreszcie powinniśmy upominać się o uwolnienie tych, którzy zostali zatrzymani, zarówno kandydatów na prezydenta, jak i działaczy politycznych, dziennikarzy niezależnych, studentów i nauczycieli akademickich.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Because of the limited number of universities and lecturers, we are seeing units of prestigious American universities being set up.
Z uwagi na ograniczoną liczbę uniwersytetów i wykładowców obserwujemy tworzenie oddziałów prestiżowych uniwersytetów amerykańskich.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
A leading university lecturer recently shared his view with me that, in actual fact, Bulgarian universities are not aware that there is also an Erasmus programme for teachers.
Pewien czołowy wykładowca uniwersytecki niedawno podzielił się ze mną swoją opinią, że w praktyce uczelnie bułgarskie nie wiedzą, że istnieje program Erasmus dla nauczycieli.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Greater mobility of students, researchers and lecturers will contribute to this.
Złoży się na nią większa mobilność studentów, badaczy naukowych i wykładowców.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

a public lecturer at certain universities: reader, lector, pedagogue, educator, pedagog
someone who lectures professionally: utterer, verbalizer, verbaliser, speaker, talker


© dictionarist.com