unnatural Polandia

pengucapan
a. nienaturalny, sztuczny, nienormalny, anormalny, wyrodny, nieszczery

Contoh kalimat

She had an unnatural desire for money.
Posiadała nienaturalna żądzę pieniędzy.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It's very easy to sound natural in your own native language, and very easy to sound unnatural in your non-native language.
Jest bardzo łatwo brzmieć naturalnie w swoim ojczystym języku i bardzo łatwo brzmieć nienaturalnie w obcym.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We are not happy that critical opinions directed at Hungary are being jumbled up with matters of European policy, but we do not regard this situation as unnatural.
Nie jesteśmy zadowoleni, że krytyczne opinie pod adresem Węgier mieszają się z kwestiami polityki europejskiej, nie uważamy jednak tej sytuacji za nienaturalną.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is not necessary for us to impose quotas and unnatural gender distributions on the sector.
Nie musimy nakładać kontyngentów i wprowadzać nienaturalny rozkład płci w sektorze.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
There is an unnatural combination of strains and DNA in the virus.
Wirus zawiera nienaturalną kombinację szczepów i DNA.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
in writing. - (PT) It is true that we are noticing very marked, rapid, and unnatural climate changes that result from many factors, but particularly from the predatory nature of neoliberal policies.
na piśmie. - (PT) Prawdą jest, że obserwujemy bardzo zauważalne, nagłe i nienaturalne zmiany klimatyczne, które wynikają z wielu czynników, lecz szczególnie z drapieżnego charakteru polityk neoliberalnych.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is also reminiscent of the sudden, unnatural death of entire herds after the animals had eaten genetically modified feedstuffs.
Kojarzy się to również z nagłą, nienaturalną śmiercią całego pogłowia po tym, jak zwierzęta zjadły genetycznie modyfikowaną paszę.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This is the third financial perspective, and it demonstrates just how much the annual budget procedure has become an unnatural and somewhat surreal exercise faced with the situation in Europe.
Obecna perspektywa finansowa jest trzecią z kolei. Pokazuje ona, w jak ogromnym stopniu roczna procedura budżetowa przybrała nienaturalny i cokolwiek surrealistyczny kształt w obliczu bieżącej sytuacji w Europie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Unfashionable as it may be, I unashamedly declare that the unnatural partnership between same-sex couples is not something to which I, as a legislator, wish to consent.
Choć może się to wydać niemodne, otwarcie przyznaję, że sprzeczny z naturą związek osób tej samej płci nie jest czymś, na co chciałbym przyzwalać jako prawodawca.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

not in accordance with or determined by nature; contrary to nature: affected, paranormal, naturalness, violent, supernatural
speaking or behaving in an artificial way to make an impression: contrived, affected, stilted, forced, plummy, studied, strained, artificial, hokey, agonistic, mannered, affectedness, elocutionary, constrained
not normal; not typical or usual or regular or conforming to a norm: insane, subnormal, vicarious, antidromic, anomalous, irregular, defective, kinky, freakish, atypical, abnormal, normality, deviate, normalcy, perverted, supernormal, brachydactylous, brachydactylic, aberrant, deviant


© dictionarist.com