withdrawn Polandia

pengucapan
a. zamknięty w sobie, wybrany z konta

Contoh kalimat

Someone withdrew the dagger from my back.
Ktoś wyciągnął sztylet z moich pleców.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Maria prefers to withdraw with a book.
Maria woli zaszyć się gdzieś z książką.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I would then also withdraw my Amendment 3 and I hope for fair treatment from the other side.
W tej sytuacji wycofałbym również moją poprawkę 3 i mam nadzieję, że druga strona potraktuje to uczciwie. .
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
At the same time, I share the view that we should not run the risk of Member States withdrawing from the scheme.
Równocześnie podzielam pogląd, iż nie powinniśmy stwarzać ryzyka, że państwa członkowskie zaczną wycofywać się z tego schematu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They withdrew from this scheme many years ago.
Wycofały się one z udziału w tym schemacie już wiele lat temu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Those who have higher costs than market prices must adapt to the situation or withdraw from the market.
Ci, którzy mają wyższe koszty niż ceny rynkowe, muszą dostosować się do sytuacji lub wycofać się z rynku.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is pleasing to see that a number of amendments that tended to contaminate this text have been withdrawn.
Z zadowoleniem należy przyjąć rezygnację z wielu poprawek, których zadaniem było popsucie tego tekstu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I believe that on an issue as important as this it would be useful to understand what the Commission wants to do: to continue, to stop, to withdraw or to present a legislative proposal.
Uważam, że w przypadku tak ważnej kwestii, jak ta, dobrze byłoby wiedzieć, co zamierza zrobić Komisja: kontynuować dyskusję, zakończyć, wycofać wniosek czy przedstawić wniosek legislacyjny.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I also share the concern of Parliament and the rapporteur, who indicates that the resources for Bulgaria which have been frozen or withdrawn by the European Commission amount to almost EUR 1 billion.
Podzielam również zaniepokojenie wyrażone przez Parlament i sprawozdawcę, który zaznacza, że środki przeznaczone dla Bułgarii, które zostały zamrożone lub wycofane przez Komisję Europejską, sięgają blisko 1 miliarda euro.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Only when the EU's High Representative and foreign soldiers have withdrawn from this country will a compromise be possible. Until then, the stagnation will persist.
Kompromis będzie możliwy dopiero, gdy z kraju wycofa się Wysoki Przedstawiciel UE i żołnierze sił zagranicznych, a do tego czasu będzie trwała stagnacja.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

tending to reserve or introspection: reserved, indrawn
withdrawn from society; seeking solitude: unsocial, recluse, reclusive


© dictionarist.com