appraisal Rumania

pengucapan
n. stabilire, evaluare, preţuire, estimare

Contoh kalimat

I welcome the Vatanen report as a realistic appraisal of European security.
în scris. - Salut raportul Vattanen ca pe o apreciere realistă a securităţii europene.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I would be grateful if the Commissioner could give us his frank appraisal of the Ergenekon affair.
I-aş fi recunoscător dlui comisar dacă ne-ar putea oferi evaluarea sa onestă cu privire la cazul Ergenekon.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The appraisal of Serbia and Montenegro is continuing and we hope that by this autumn, we will have confirmation from the Commission that all the conditions are met, so that we can take the next step.
Evaluarea Serbiei şi a Muntenegrului continuă şi avem speranţa că, până la toamnă, vom primi confirmarea din partea Comisiei că toate condiţiile sunt îndeplinite, astfel încât să putem proceda la etapa următoare.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The adoption of this clause is subject to the ordinary legislative procedure that should be considered a first step to any appraisal of the advisability ...
Adoptarea acestei clauze face obiectul procedurii legislative ordinare care ar trebui să fie considerată un prim pas către stabilirea oportunităţii...
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Diana Wallis had given a positive appraisal of this in the Finnish newspaper 'Kaleva', and for once I would be quite happy to express my agreement with a liberal view, so I will.
Diana Wallis a evaluat pozitiv acest lucru în ziarul finlandez "Kaleva” şi, pentru prima dată, aş fi destul de fericit să-mi exprim acordul faţă de o opinie liberală, prin urmare voi face acest lucru.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
According to the concept, an asylum seeker who is first picked up in Romania can then be sent back there for appraisal and for an asylum process.
Potrivit conceptului, un solicitant de azil care este reţinut, mai întâi, în România poate fi trimis înapoi acolo pentru evaluare şi pentru un proces de azil.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I was, however, really quite disappointed with Commissioner Füle's appraisal that cooperation in the Arctic region was progressing gradually.
Cu toate acestea, am fost chiar foarte dezamăgită de evaluarea dlui comisar Füle, conform căreia cooperarea din regiunea arctică progresează treptat.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.
În această privință, împărtășesc absolut aprecierea dnei Kadenbach și a altor deputați.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The Japanese experience is an opportunity for the responsible appraisal of existing safety standards, without unnecessary political grandstanding.
Experiența japoneză este o oportunitate pentru evaluarea responsabilă a standardelor existente în materie de siguranță, fără grandomanie politică inutilă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We have tried to produce an appraisal that corresponds to the current situation as far as possible.
Am încercat să realizăm o evaluare care corespunde cât mai mult posibil cu situația actuală.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

the classification of someone or something with respect to its worth: categorisation, rating, categorization, assay, critical appraisal, classification, valuation, review, reappraisal, evaluation, sorting, reassessment, critical analysis, acid test, underevaluation, assessment, check, revaluation
a document appraising the value of something (as for insurance or taxation): estimation, overestimate, commercial document, overvaluation, overappraisal, estimate, commercial instrument, overestimation
an expert estimation of the quality, quantity, and other characteristics of someone or something: estimate, estimation


© dictionarist.com