critically Rumania

pengucapan
adv. critic

Contoh kalimat

It is disturbing that food prices are higher than in previous years, and world food stocks have fallen to a critically low level.
Este deranjant faptul că preţurile la alimente sunt mai mari decât în anii precedenţi şi că rezervele mondiale de alimente au scăzut până la un nivel critic.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Face up to your responsibility to examine critically how countries deal with this legislation and whether they apply it effectively.
Asumaţi-vă responsabilitatea de a analiza în mod critic modalităţile în care statele abordează această legislaţie şi dacă o aplică în mod eficient.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Therefore, I urge the Commission to assess very critically how Community Members are using funds intended to stimulate employment.
De aceea, solicit Comisiei să evalueze cât se poate de critic modul în care membrii comunitari utilizează fondurile destinate stimulării ocupării forţei de muncă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I would like to talk about several matters concerning the summit which I view critically, although my criticism is not directed at Mr Topolánek personally.
Aş dori să vorbesc despre mai multe aspecte legate de reuniunea la nivel înalt pe care le găsesc problematice, deşi criticile mele nu se adresează dlui Topolánek personal.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They have not looked critically at what technical progress could bring if we do not pay attention.
Aceştia nu au avut o privire critică asupra a ceea ce progresul tehnic poate aduce dacă nu suntem atenţi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We still have people who are critically ill because of exposure to asbestos, and I find it incomprehensible that the Commission has failed to take that into account.
Avem încă oameni care sunt foarte grav bolnavi ca urmare a expunerii la azbest şi consider de neînţeles modul în care Comisia nu a luat în considerare acest lucru.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Building this consensus in Europe is critically important.
Obţinerea acestui consens în Europa este extrem de importantă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I think this is also critically important for the future.
Cred că şi acest lucru este foarte important pentru viitor.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The stocks, particularly the eastern stock in the Mediterranean, remains critically low and there is a very real risk that we will soon witness the extinction of this endangered species.
Stocurile, mai ales stocul estic din Mediterana, rămân la nivel critic şi există un risc foarte real să fim martori în curând la extincţia acestei specii aflate în pericol.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
in writing. - (PT) The resolution under discussion does not go on to critically assess the reasons for the failure of Copenhagen, which is necessary.
în scris. - (PT) Rezoluţia aflată în discuţie nu merge mai departe pentru a evalua în mod critic motivele pentru eşecul de la Copenhaga, care este necesar.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

in a critical manner


© dictionarist.com