office Vietnam

pengucapan
n. chức vụ, chức phận, bổn phận, trách nhiệm, địa vị, việc làm, chổ làm, văn phòng, phòng giấy, nhà phụ, nhà dưới

Contoh kalimat

Just run down to the post office, won't you?
Chạy đến bưu điện đi nhé?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He breathed deeply before entering his boss's office.
Anh ta hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng của sếp.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
David thinks he's so important. He always looks down on the other people in his office.
David cho rằng anh ta rất quan trọng. Anh ta đã luôn coi thường những người khác trong văn phòng của anh ta.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Can you come to the office by train?
Bạn có thể đến văn phòng bằng xe hỏa không?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Sally and I work in the same office.
Sally và tôi làm việc cùng một văn phòng
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Sally and I work in the same office.
Sally và tôi làm việc trong cùng một văn phòng.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Sally and I work in the same office.
Sally và tao làm việc trong cùng một văn phòng.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Sally and I work in the same office.
Sally và tớ làm việc trong cùng một văn phòng.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We always walk by the post office on the way to work.
Chúng tôi luôn đi bộ ngang qua bưu điện trên đường đi làm
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The post office is near the bookstore.
Bưu điện ở gần hiệu sách.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

place of business where professional or clerical duties are performed: ticket office, home office, place of business, office block, newsroom, government office, loan office, ticket booth, business office, headquarters, office building, central office, life office, business establishment, home base, main office, countinghouse, box office, shipping office
the person who holds an office: officeholder, incumbent© dictionarist.com