somebody Vietnam

pengucapan
pron. người nào, có ai, có người

Contoh kalimat

I really need to hit somebody.
Tôi muốn đấm ai đó cho thỏa thích.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Does somebody here own this watch?
Cái đồng hồ này có thuộc về ai ở đây không?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

in solitude


© dictionarist.com